Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

Piatkový pôst za odvrátenie pandémie od 30.10. do 18.12. 2020

Vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského:
"Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich
piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za
odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a
netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým
spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia
mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte
dvakrát požiť menší pokrm," povedal arcibiskup Zvolenský.
"Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti
všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre
ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď
naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať
si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov
kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú
povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež
povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju
intenzívne medzi všetkými veriacimi," dodal predseda Konferencie biskupov
Slovenska.


Modlitba za Slovensko


Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene,
splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o
múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre
tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre
tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby
sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a
morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými,
bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich
otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám
poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj
úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho
Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre
druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj
ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú
uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v
našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z
mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

 

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie
Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.