Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

Oznamy

Týždeň po 1. adventnej nedeli od 30.11. do 6.12.2020

1A

 

ODKAZ 1 (pôst): https://cutt.ly/xgICfSB

ODKAZ 2 (odpustky): https://cutt.ly/ugICg7u

FORMULÁR NA PRIHLASOVANIE DETÍ;: https://cutt.ly/shih8SG

IMG 20201101 WA0000

Piatkový pôst za odvrátenie pandémie od 30.10. do 18.12. 2020

Vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského:
"Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich
piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za
odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a
netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým
spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia
mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte
dvakrát požiť menší pokrm," povedal arcibiskup Zvolenský.
"Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti
všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre
ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď
naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať
si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov
kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú
povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež
povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju
intenzívne medzi všetkými veriacimi," dodal predseda Konferencie biskupov
Slovenska.


Modlitba za Slovensko


Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene,
splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o
múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre
tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre
tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby
sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a
morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými,
bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich
otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám
poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj
úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho
Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre
druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj
ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú
uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v
našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z
mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

 

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie
Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

obišovska

List rodinám

Rodina – domáca cirkev

 

«Prítomnosť Pána prebýva v konkrétnej a reálnej rodine, so všetkými jej trápeniami, zápasmi, radosťami a každodennými zámermi» (Posynodálna exhortácia Amoris laetitia, 315).

V Cirkvi máme ukrytý poklad: rodinu. Pán vždy sprevádzal každú krízu svojho ľudu mimoriadnymi posolstvami a zdá sa, že to robí aj tvárou v tvár tejto pandémii, ktorá nás všetkých núti k prinútenému stiahnutiu sa do našich domovov. Slávenia omší sú zrušené, mnoho kostolov zatvorených a je riskantné sa tam vybrať. Cítime sa sami, osamotení, ale je to práve v tejto izolácii, kde nám Duch Svätý vnuká nanovo objavovať sviatosť manželstva, pretože vďaka neustálej prítomnosti Krista v zasvätenom vzťahu manželov sú naše domácnosti malou domácou cirkvou.

V domácnostiach v skutočnosti manželia zaručujú prítomnosť Krista 24 hodín denne. Pravdivosť toho zdôrazňuje pápež František v bode 67 Amoris laetitia: «Kristus Pán „ide kresťanským manželom v ústrety sviatosťou manželstva“ a zostáva s nimi.» Ježiš neodchádza, ale zostáva s manželmi a je prítomný v ich dome nie iba vtedy, keď sú zhromaždení pri modlitbe, ale v každom okamihu.

V sile tejto skutočnosti môžeme zužitkovať tento zvláštny čas ako čas, v ktorom každá kresťanská rodina môže znovuobjaviť to, čím je: rýdzim prejavom tajomstva, ktorým je Cirkev ako Kristovo telo. Manželia v skutočnosti «budujú telo Krista a vytvárajú domácu cirkev» (Amoris laetitia, 67). Každá rodina je v tomto tele základnou súčasťou, čo sa buduje počnúc drobnými každodennými gestami, kde je Ježiš stabilne prítomný.

Je to čas tréningu, ktorý nám tu Pán ponúka v čakaní, kým sa nad týmto zlom zvíťazí. Čas, v ktorom sme povolaní sústavne sa cvičiť v dobročinnej láske, keď žijeme stiesnení v našich domácnostiach. Koľkokrát za deň nám teraz Pán dáva príležitosť pozrieť sa s nežnosťou na naše deti, s láskavou trpezlivosťou na nášho manžela, manželku; mierniť tón hlasu i keď okolo nás zavládne neočakávaný neporiadok, vychovávať naše deti k dobrému využívaniu tohto rozšíreného domáceho času, ktorý sa nám zdá taký nekonečný; vychovávať ich k dialógu, keď sa vzájomne obdaríme načúvaním, k vnútornému pokoju, k rešpektovaniu druhého, i keď sa líši od toho, akého by som si ho prial.

Je to pre každého z nás čas rastu, v ktorom sa musíme učiť udávať rytmus dňom, ktorým teraz nevládne frenetická práca a vedenie domácnosti v zmysle výkonu. Sú to hodiny dané k dispozícii našej schopnosti dať priestor druhému medzi zúženými stenami našich domov. Ako veľmi je dôležité v tejto novej dimenzii, do ktorej sme uvrhnutí, aby muž a žena vedeli hľadieť si do očí a rozprávať sa, plánovať spolu hodiny dňa, vedomí si toho, že medzi domácimi stenami je krásna prítomnosť, ktorá vyviera z ich vzťahu: Ježiš. Pretože toto nie je iba čas ľudského tréningu, ale i duchovného.

Je to čas predevanjelizácie v domácnostiach a prostredníctvom domácností, ako v období prvých kresťanských komunít, počas ktorých nás Pán pozýva byť ako rodina pohromade, modliť sa spoločne, okolo zažatej sviece, aby sme si pripomenuli, že je tu Niekto, kto nás drží v jednote, a kto nás v tomto tápavom okamihu má rád. Je to čas, ktorý nám potom umožní vrátiť sa k sláveniu v kostoloch ako viac uvedomelí a posilnení prítomnosťou Ježiša v našich každodenných životoch.

Posilnime sa teda prijať pozvanie, ktorým sa na nás obracia Pán v našich domovoch: zhromaždime sa ako rodina, aby sme v nedeľu slávili slávnostnejším spôsobom tú domácu liturgiu, ktorá sa mocou Ježišovej prítomnosti zvyčajne uskutočňuje cez gestá medzi manželmi («gestá lásky prežívané v príbehu manželského páru sa stávajú „neprerušenou kontinuitou liturgického jazyka“ a „manželský život sa v určitom zmysle stáva liturgiou» (Amoris laetitia, 215).

Dá sa to urobiť jednoducho: môžeme sa všetci zhromaždiť v jednej izbe, pomodliť sa niektorý žalm chvály, poprosiť o vzájomné odpustenie nejakým slovom či gestom medzi manželmi a medzi rodičmi a deťmi, prečítať si nedeľné evanjelium, podeliť sa s myšlienkou, čo v každom toto Božie slovo vyvoláva, sformulovať modlitbu za potreby rodiny, za tých, ktorých milujeme, za Cirkev a za svet. A nakoniec, zveriť našu rodinu i všetky naše známe rodiny do ochrany Panny Márie.

Všetky rodiny tak môžu robiť, pretože Ježiš povedal: «kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi» (Mt 18,20). A prečo neskúsiť vytvoriť komunitu, modliac sa v nedeľu s viacerými rodinami cez Skype či iný systém audio alebo video konferencie, využívajúc výhody modernej technológie? Môžeme nechať deti, aby sa striedali v čítaní alebo striedavo dať slovo zapojeným manželským párom a rodinám.

Pamätajme, že manželia sú znamením Veľkonočného tajomstva, ktoré slávime v každej Eucharistii («Manželia sú teda pre Cirkev neustálou pripomienkou toho, čo sa stalo na kríži», Amoris laetitia, 72); oni sú proroctvom, ohlasovaním stelesneným do každodennosti pozostávajúcej z malých gest, ktoré vyjadrujú sebadarovanie, ako to urobil Ježiš. Využime tento tak trochu divný čas na prijatie a prežívanie Ducha v našich domácnostiach a na znovuobjavenie bohatstva a daru našich domácich cirkví spoločne s Ježišom, ktorý býva s nami.

 

Kardinál Kevin Farrell 

Príkazané sviatky

PRIKÁZANÉ SVIATKY

 1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. január
 2. Zjavenie Pána – 6. január
 3. Nanebovstúpenie Pána – /pohyblivý/
 4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – /pohyblivý/
 5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29. jún
 6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. august
 7. Všetkých svätých – 1. november
 8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. december
 9. Narodenie Pána – 25. december

NEPRIKÁZANÉ SVIATKY

 1. Obetovanie Pána – 2. február
 2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marec
 3. Veľkonočný pondelok – /pohyblivý/
 4. Zvestovanie Pána – 25. marec
 5. Turíčny pondelok – /pohyblivý/
 6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – /pohyblivý/
 7. Sv. Cyrila a Metoda – 5. júl
 8. Narodenie Panny Márie – 8. september
 9. Sedembolestnej Panny Márie – 15. september
 10. Sv. Štefana, prvého mučeníka – 26. december