Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

História z kroniky - odpis

KRONIKA

rím. kat. farnosti sv. Cyrila a Metoda v Giraltovciach

 

   r. 1930  Giraltovce ako okresné mesto, nemá svoj kostol pre rím. kat. veriacich. Veriaci sú pridelení k fare v Brezove.

Administrátori rím. kat. fary v Brezove:

   r. 1933 Vdp. Vojtech Andrásšy. Zriadil v Giraltovciach miestnu kaplnku. V tejto kaplnke boli zavedené nedeľné bohoslužby.

   r. 1936 Vdp. Ján Kenedich. Propagátor stavby nového kostola.

   r. 1938 Vdp. Ľudovít Sabo- Palko

STAVBA NOVÉHO KOSTOLA

   r. 1939 - Povolenie stavby kostola

 19. 4. 1940 - Posviacka základného kameňa

Do základného kameňa bola vložená zakladajúca listina Vdp. Jánom Onderúvom, direktorom biskupskej kancelárie.

   1. 7. 1953 bol preložený zo Sobraniec do Giraltoviec Vdp. Gejza Kalász. Farský úrad bol umiestnený v kaštieli.

 23 .3. 1965 zomrel Vdp. Gejza Kalasz, ktorý je pochovaný pri kostole.

Spravovaním farského úradu bol poverený Vdp. Ľudivít Sabo- Palko.

 15. 10. 1964 Správca farnosti Vdp. Andrej Sijarto

  r. 1965 Správca farnosti Vdp. Ľudovít Sabol

  r. 1976 Správca farnosti Vdp. Jozef Gič

  r. 1982 Správca farnosti Vdp. Jozef Čeľovský

  r. 1990 Správca farnosti Vdp. Pavol Bačišin

 23. 5 1991 sa začala stavať nová sakristia

25. 6. 1994 KONSEKRÁCIA OBNOVENÉHO KOSTOLA

 Biskup Alojz Tkáč počas sv. omše posvätil obnovený kostol s novým pevným oltárom.

 30 .6. 1996 - Odchádza Pavol Bačišin na farnosť do Sedlísk

 19. 6. 1998 jubilejná sv. omša pri príležitosti 25 rokov, keď prijal sviatosť kňazstva Andrej Palša.

Výstavba kaplnky Panne Márii Fatimskej

 Z iniciatívy Michala Mašleja a ostatných farníkov z ulice Fučíková sa postavila kaplnka na mieste ,,Veterník „

 14. 6. 2003 prijal kňazskú vysviacku Rastislav Roba

Od septembra 2004 boli vo farnosti zavedené každý utorok detské sväté omše

 13. 1. 2005 - menovaný za výpomocného duchovného otca Andrej Murenko

 30. 6. 2006 -  duchovný otec Juraj Takáč preložený do farnosti v Osikove

   1. 7. 2006 -  do našej farnosti menovaný za farára ThDr. Ján Andrej, PhD.

 18. 3. 2007 - Alojz Tkáč požehnal zvon, ktorý v r. 1981 daroval Andrej Murenko. Zvon nesie meno sv. Andrej.

   6. 6. 2007 - konala sa slávnosť krstu, prvého svätého prijímania a sviatosti birmovania

                     pre deti z Domova sociálnej starostlivosti

 19. 12. 2007  - konal sa pohreb Vdp. Andreja Palšu, ktorý zomrel 16.12. 2007 v Prešove.

 22. 2. 2009 - Košický arcibiskup Alojz Tkáč, zasvätil našu farnosť Panne Márii, ako prípravu na misie.

   5. 3. 2009 bola obnovená činnosť bratstva Božského Srdca.

19. 4. 2009 Ohlásenie misie vo farnosti

   2. 5. 2009 - Sv. omša.  Začiatok misií.

 10. 5. 2009  - Ukončenie misií . Vyvrcholením misií bolo posvätenie misijného kríža na kostolnom dvore.

   3. 5. 2010  - Začiatok  generálnej opravy kostola sv. Cyrila a Metóda

 10. 10 . 2010  - Ukončenie generálnej opravy kostola

   7. – 12. 9. 2010  - Obnova misií vo farnosti

 26. – 28. 4. 2012 - Relikvia sv. Cyrila

   1. 7. 2012 Prišiel do Giraltovskej farnosti prvý kaplán Mgr. Patrik Melkovič. Pôsobil ako kaplán v Terni a v Strážskom.

 31.10. 2012 Končí svoje pôsobenie vo farnosti farár  ThDr. Ján Andrej, PhD  

                     Odchádza pôsobiť ako misijný kňaz do farnosti Milin v Okrese Přibram.

  1. 11. 2012 Prichádza nový Vdp. Mgr Jozef Mager.

30. 8. 2013 Odchádza kaplán Mgr. Patrik Melkovič do farnosti Dóm - Košice

  1. 9. 2013 Príchádza nový kaplán Mgr. Adrian Pruša